Algemene voorwaarden voor Gedenkstenen.nl

 

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Norvold, hierna te noemen: “de leverancier” en iedere (rechts)persoon, hierna te noemen:” de wederpartij”die met de leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten dan wel heeft afgesloten.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 2. OFFERTES
2.1. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft de leverancier het recht het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Staat geen termijn vermeld dan is de offerte 30 dagen geldig.

Artikel 3. WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
3.1. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door leverancier zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op betreffende overeenkomst.
3.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiingen van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De leverancier zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4. BETALING
4.1. Tenzij m.b.t. de betaling een andere afspraak is gemaakt dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na datum van factuur of termijnnota.
4.2. De leverancier is ten alle tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren. De leverancier is bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid al dan niet in de vorm van een onherroepelijke letter of credit of bankgarantie voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de leverancier door vertraagde (af)levering geleden schade.
4.3. Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met drie procent, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
4.4. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten in de “Vrije prijs wijzer” neergelegde incassotarief.
4.5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.6. Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is verreist. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden schade en te lijden schade.

Artikel 5. LEVERING – LEVERTIJD
5.1. Een door de leverancier opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door de leverancier geldende omstandigheden en voor zover afhankelijk van prestaties van derden, aan de door die derden van de leverancier verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door de leverancier zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.2. Overschrijding van de levertijd verplicht de leverancier niet tot enige schadevergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
5.3. Bij levering ‘franco werk’ wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden bij in ontvangst name voor het lossen op de door wederpartij opgegeven bestemming. De leverancier is slechts gehouden tot levering aan de opgegeven bestemming indien deze met het gebruikte transportmiddel en redelijkheid bereikbaar is. Indien de bestemming niet in redelijkheid bereikbaar is, is de leverancier gerechtigd zelf een plaats voor de levering aan te wijzen.
5.4. In geval van zowel door de leverancier als de wederpartij geconstateerde beschadiging van onverwerkte goederen is de leverancier gerechtigd deze terug te nemen zonder vergoeding van schade en/of kosten aan de wederpartij, onder voorwaarde dat de leverancier alsnog aan de wederpartij zal leveren hetgeen tussen hen is overeengekomen. Indien de leverancier hiertoe niet in staat is, is ieder der partijen gerechtigd de ontbinding der overeenkomst in te roepen, zonder dat de wederpartij daaraan enig recht op vergoeding van schade, in welke vorm dan ook geleden, kan ontlenen.
5.5. Indien niet terstond na de ontvangst over de geleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen e.d. vermeld als juist erkent. 

Artikel 6. OVERMACHT
6.1. Indien de leverancier door omstandigheden, opgekomen buiten zijn schuld en risicosfeer na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen, is hij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
6.2. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, aardbeving, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat de leverancier door zijn eigen toeleveranciers om welke reden dan ook niet tot levering in staat wordt gesteld.
6.3. Indien de leverancier van oordeel is dat de overmachtsituatie van blijvende aard is, zal de leverancier zulks aan de wederpartij schriftelijk mededelen en kan de leverancier de ontbinding van de overeenkomst inroepen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 7. TRANSPORT
7.1. Tenzij ‘af magazijn’ wordt geleverd zullen de wijze van transport en de verpakking door de leverancier worden bepaald, behalve wanneer de wederpartij specifieke wensen omtrent een en ander aan de leverancier heeft kenbaar gemaakt. Eventueel met die wensen gepaard gaande extra kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7.2. Voorzover er op de leverancier enigerlei vorm van aansprakelijkheid rust terzake van het transport, is deze beperkt tot de vergoeding welke transportassuradeuren in de regel verstrekken.
7.3. De goederen reizen, ook indien franco, voor risico van de afnemer. 

Artikel 8. RECLAMES
8.1. De leverancier aanvaardt geen enkele reclames, in welke zin dan ook, wanneer door de wederpartij de goederen zijn verwerkt, toegepast, gewijzigd, veranderd etc.
8.2. Eventuele verkleuringen na het verwerken zijn niet voor reclame ontvankelijk.
8.3. De wederpartij is verplicht de producten en/of het geleverde werk onmiddellijk na aflevering door haarzelf of door een in haar opdracht handelende derde nauwkeurig te inspecteren of te doen inspecteren. In gebreken of tekorten worden geconstateerd, waaronder verschillen in hoeveelheid of kwaliteit tussen de afgeleverde producten dan wel een afwijkende bewerking daarvan en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, dient de wederpartij dit uiterlijk binnen twee (2) dagen na aflevering van de producten dan wel oplevering van het werk schriftelijk aan de leverancier te melden. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn kunnen worden geconstateerd dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering van de producten dan wel oplevering van het werk schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld.
8.4. In het geval dat de reclames door de leverancier gegrond worden bevonden is de leverancier uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast recht heeft op welke andere vergoeding dan ook.
8.5. Reclames op goederen en op facturen dienen schriftelijk binnen 8 dagen door wederpartij gedaan te worden.
8.6. Na het ontdekken van enige gebreken kan de leverancier verlangen dat de wederpartij het gebruik c.q. verwerking van de producten onverwijld staakt. De wederpartij heeft geen recht van reclameren ten aanzien van producten waarvan door leverancier geen controle op de reclame kan plaatshebben.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1. De door de leverancier geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat de wederpartij zich van zijn betalingsverplichting jegens de leverancier volledig heeft gekweten.
9.2. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van de geleverde goederen door of bij de wederpartij verkrijgt de leverancier het mede-eigendomsrecht van de nieuw ontstane goederen dan wel van de samengestelde goederen en wel voor de waarde van de bijgeleverde goederen.
9.3. De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voorgenoemd per omgaande schriftelijk aan de leverancier te bevestigen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct hetzij indirect, waaronder inbegrepen bedrijfs- en milieuschade, gevolgschade en immateriële schade, welke de wederpartij of derden mochten lijden ter zake van de geleverde producten.
10.2. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van: verstrekte adviezen betreffende verwerking, onderhoud e.d.
10.3. De leverancier is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade door welke oorzaak ook ontstaan.
10.4. De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval beperkt tot niet verwerkte goederen door de wederpartij of een derde (de klant van de wedenpartij). Voor verwerkte goederen in de ruimste zin des woords goederen die onder andere zijn aangepast, gewijzigd, toegepast etc. kan geen enkele aansprakelijkheid worden geaccepteerd.
10.5. Indien de wederpartij de leverancier aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, is hij verplicht de leverancier uit eigen beweging binnen 5 dagen na het ontstaan van de schade te informeren omtrent de aard, omvang en oorzaak van de schade alsmede de leverancier uit eigen beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld.

Artikel 11. RETOURZENDINGEN
11.1. Indien door de leverancier, om welke reden dan ook, zaken worden teruggenomen, worden deze – behoudens het hierna bepaalde in lid 2 van dit artikel – gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der inontvangstneming door de leverancier hebben, verminderd met de uit de terugneming voor de leverancier voortvloeiende kosten. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door de leverancier geleden schade.
11.2. Indien de waarde die de zaken op de dag der inontvangstneming door de leverancier hebben de overeengekomen koopprijs te boven gaat, vindt creditering plaats voor de overeengekomen koopprijs, verminderd met de uit de terugneming voor de leverancier voorvloeiende kosten. 

Artikel 12. PRIJZEN
12.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden prijzen opgegeven en zijn verplichtingen van de wederpartij tot betaling van een geldsom (verplichtingen vergoeding van schade en/of waarde daaronder begrepen) verschuldigd in Euro’s.
12.2. De door de leverancier opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, belastingen, lonen, eventuele vracht- en expeditiekosten en andere dergelijke factoren.
12.3. Indien na de opgave dan wel de totstandkoming van de overeenkomst een of meer van voornoemde prijsbepalende factoren wijziging ondergaat, is de leverancier gerechtigd de opgegeven respectievelijke overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
12.4. Tenzij anders is overeengekomen zijn de door de leverancier opgegeven prijzen zonder enige korting. Alle prijzen zijn af magazijn van de leverancier en exclusief de vrachtverzekerings- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk, anders is overeengekomen.

Artikel 13. GESCHILLEN
13.1. Op alle met de leverancier gesloten overeenkomsten en op eventuele naderde, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van enige overeenkomst tussen leverancier en de wederpartij of naar aanleiding van de voorwaarden, zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste aanleg onderworpen zijn aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht. De leverancier blijft echter bevoegd vorderingen tegen de wederpartij aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn.